Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DPS "Leśny" > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia 2020

Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia 2020

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dotyczy: pełnienia ochrony osób, mienia i obiektów Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”
w formie ochrony fizycznej.

 

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej ,,Leśny”
z siedzibą przy ul. Tułowickiej 3, zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), którego przedmiotem jest pełnienie ochrony osób, mienia i obiektów Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny” w formie ochrony fizycznej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Szacunkowa ilość godzin w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 8.760

2. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie czynności przez Wykonawcę objętych zakresem umowy nastąpi w przewidywanym terminie od 01.04.2020 r. o godz. 6.00, a zakończenie 31.03.2021 r.

3. Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy: płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie do 21 od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany wystawiać faktury zawierające:

1) Nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP 525 22 48 481

2) Odbiorcę: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”

ul. Tułowickiej 3

01-974 Warszawa

3) numer umowy

4) rachunek bankowy widniejący w wykazie podatników VAT (tzw. biała księga).

Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą być czytelne. Wystawienie faktur niezgodnie z powyższymi wytycznymi stanowić będzie podstawę, po bezskutecznym wezwaniu, do odstąpienia od umowy i naliczania Wykonawcy kary umownej.

5. Kryteria oceny ofert: 100 % cena. W przypadku złożenia najtańszej oferty, której cena przekracza środki posiadane przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny, bez zmiany opisu przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcom:

 1. w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności: posiadanie ważnej i aktualnej koncesji wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej,
 2. w zakresie doświadczenia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują
  co najmniej dwa zamówienia polegające na ochronie fizycznej, całodobowej obiektu lub obiektów o profilu psychiatrycznym (łączna wartość zrealizowanych lub realizowanych zamówień musi wynosić co najmniej 80.000,00 zł. brutto),
 3. w zakresie dysponowania osobami: dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 4. w zakresie ubezpieczenia: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia co najmniej 200.000,00 zł.
 5. zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych w siedzibie Zamawiającego czynności objęte przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę w łącznym wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: wyżej wymienione warunki Wykonawcy muszę bezwzględnie spełniać, Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia wszystkie postawione warunki na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 7 poniżej.

Pozostałe wymagania zostały określone w szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od daty wskazanej w pkt. 8 poniżej.

7. Do oferty należy załączyć:

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub osobę upoważnioną formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
 2. Wypełniona kalkulacja cenowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa powinno być ono potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie,
 4. Wydruk z CEIDG lub KRS,
 5. Ważną i aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej,
 6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
  na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia,
 7. Dowody wskazujące, że usługi przedstawione w wykazie zostały wykonane
  lub są wykonywane należycie np. referencje. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,
  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
  do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniającą wymagania polisę, jeżeli:

  1. została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty polisy (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed terminem składania ofert,
  2. swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność deliktową i /kontraktową, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia i opis wykupionych dodatkowych klauzul.

 1. Oświadczenie w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

8. Termin przesyłania ofert:

Ofertę cenową należy przesłać w formie pisemnej do dnia 19.03.2020 r. do godz. 10.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego Dom Pomocy Społecznej ,,Leśny” z siedzibą przy
ul. Tułowickiej 3, 01-974 Warszawa z dopiskiem/tytułem: Oferta cenowa - Pełnienie ochrony osób, mienia i obiektów Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny” w formie ochrony fizycznej.”

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie, przed terminem składania ofert przesłać zapytanie do Domu Pomocy Społecznej „Leśny” ul. Tułowicka 3 na adres
e-mai:
sekretariat@dps-lesny.waw.pl lub numer fax 22 835 43 86.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Projekt umowy - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wzór kalkulacji cenowej – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wykaz usług - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Wykaz osób - załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Wzór oświadczenia – załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Data ogłoszenia:
12-03-2020
Data wprowadzenia:  12-03-2020
 
 
Wprowadził Grabarczyk Robert 12-03-2020
Aktualizujący Grabarczyk Robert 26-03-2020
Zatwierdzający Wysocka Maria 26-03-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-03-2020
Liczba odwiedzin: 141
Rejestr zmian